Zasady prawne

Informacje te nie stanowią porady prawnej ani podatkowej, wszystkie aspekty należy również szczegółowo sprawdzić i uzgodnić z doradcami podatkowymi i prawnikami.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się zasadniczo do prawa niemieckiego. W większości przypadków zasady te są zharmonizowane w całej UE. W językach innych niż niemiecki tłumaczenie jest automatyczne i może zawierać błędy oraz fałszować znaczenie treści.

Każdy sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia sprzedaży zgodnie z prawem.
Każdy sprzedawca jest zobowiązany do udostępnienia własnych warunków sprzedaży online.

Ich treść musi być zgodna z prawem niemieckim i europejskim oraz prawem innych krajów, do których towar jest wysyłany.

Każdy sprzedawca zobowiązany jest do podania aktualnych informacji formalno-prawnych (odcisk) obejmujących pełne dane, nazwę, adres, NIP oraz dane kontaktowe.
Każdy sprzedawca ma obowiązek zapewnić warunki zwrotu towaru.

Podatki

W celu zareagowania na ogromny wzrost liczby uczestników elektronicznych transakcji biznesowych obejmujących całą UE, uproszczenia procedur i zapobiegania oszustwom związanym z VAT, 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostaną masowe zmiany w prawie VAT w obrocie internetowym.

Do tej pory tak zwane „rozporządzenie dotyczące sprzedaży wysyłkowej” miało zastosowanie do transgranicznego handlu internetowego z konsumentami w UE. Zgodnie z tym podatek VAT jest na ogół należny w kraju za dostawy transgraniczne do osoby niebędącej przedsiębiorcą, chyba że próg sprzedaży netto (określony przez każde państwo członkowskie UE) zostanie przekroczony w roku kalendarzowym.

Do tej pory podatek VAT był naliczany w kraju docelowym tylko w przypadku przekroczenia progu dostawy dla danego kraju, w przypadku którego odpowiedni sprzedawca internetowy również musi się tam zarejestrować zgodnie z prawem podatkowym.

To rozporządzenie dotyczące sprzedaży wysyłkowej w dużej mierze nie ma już zastosowania od 1 lipca 2021 r. Powinno wówczas obowiązywać tak zwane „rozporządzenie dotyczące sprzedaży na odległość”. Transgraniczne dostawy towarów do osób niebędących przedsiębiorcami podlegają wówczas zasadniczo opodatkowaniu w docelowym państwie członkowskim od tego momentu, a podatek VAT musi zostać tam zapłacony.

Jednocześnie zostanie jednak wprowadzony ogólnounijny próg sprzedaży netto w wysokości 10 000 euro. Przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają tego progu (wliczając wszystkie dostawy na terenie całej UE) nadal płacą podatek VAT tylko w swoim kraju zamieszkania.

Zmiany zostaną wprowadzone w Niemczech w nowo wprowadzonym §§ 18 j-k UStG.

W skrócie, od 1 lipca 2021 r.:

W przypadku prawie wszystkich dostaw transgranicznych do osób niebędących przedsiębiorcami w UE podatek VAT jest należny w kraju docelowym po przekroczeniu progu 10 000 EUR.

Przykład 1 Przedsiębiorca A dostarcza odbiornik telewizyjny z Niemiec do Francji do konsumenta B. Przekroczono próg dostawy. A przeniósł telewizor z jednego państwa członkowskiego do drugiego i jest winien francuskiemu podatkowi od sprzedaży we Francji.

Przykład 2 Przedsiębiorca A dostarcza odbiornik telewizyjny z Niemiec do Francji do konsumenta B. Próg dostawy nie został przekroczony. A płaci niemiecki podatek od sprzedaży, jeśli próg dostawy nie zostanie przekroczony w Niemczech.

II.Wymogi stosowania nowych przepisów VAT? Aby nowa regulacja VAT miała zastosowanie, konkretna transakcja musi spełniać różne kumulatywne wymagania:

• Usługa elektroniczna (np. możliwość pobrania) jest świadczona osobie niebędącej przedsiębiorcą w innym kraju UE lub przedmiot jest dostarczany osobie niebędącej przedsiębiorcą w innym kraju UE
• Przekroczono ogólnounijny próg dostawy wynoszący 10 000 euro
• Nie jest to pozycja zwolniona z rozporządzenia

Szczegółowo:

Nowe rozporządzenie obejmuje nie tylko dostarczanie towarów fizycznych, ale także świadczenie usług drogą elektroniczną (np. dostarczanie treści cyfrowych).

Decydującym kryterium jest to, że dostawa / świadczenie jest dokonywane na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą w innym kraju UE.

Przy obliczaniu, czy ogólnounijny próg dostawy wynoszący 10 000 euro został/został przekroczony, należy uwzględnić całą transgraniczną unijną dostawę towarów i usług świadczonych drogą elektroniczną (w szczególności dostawę treści cyfrowych). Wszystkie dostawy towarów i usług do osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE należy zatem zsumować.

Istnieją pewne towary i usługi, dla których nowe przepisy (zwłaszcza próg dostawy) nie mają zastosowania.

Są to:
• Przedmioty używane
• Dzieła sztuki
• Artykuły kolekcjonerskie
• Antyki
• Pojazdy (nowe i używane)
• Elementy, które są dostarczane zmontowane lub zainstalowane z lub bez próbnego uruchomienia przez dostawcę lub na jego rachunek, dla których stosuje się zróżnicowane opodatkowanie.

III. Kogo dotyczy nowe rozporządzenie? Dotyczy to wszystkich sprzedawców internetowych, którzy nie tylko sprzedają towary i / lub usługi konsumentom w ich własnym kraju zamieszkania, ale także zaopatrują osoby niebędące przedsiębiorcami w innych krajach UE. Zasadniczo nie ma znaczenia, czy dany Sprzedawca jest właścicielem małej firmy, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży.

IV. Co dotyczy platform transakcyjnych? Zasady określone powyżej generalnie dotyczą również sprzedaży na platformach transakcyjnych.

Wprowadzono jednak dwa wyjątki, w których platformy handlowe i internetowe platformy handlowe są traktowane tak, jakby same dostarczyły produkty i same są winne (zagraniczny) podatek od sprzedaży.

• Pierwszy wyjątek dotyczy dostaw towarów od sprzedawcy internetowego niemającego siedziby w UE, który wysyła towary z UE w obrębie UE (np. sprzedawcy internetowego z Chin, który dostarcza do Niemiec z magazynu francuskiego). • Drugi wyjątek obejmuje przesyłki towarów od firm spoza UE do UE o wartości materialnej do 150 euro.

V. Co nowe przepisy dotyczące podatku VAT oznaczają biurokratycznie dla sprzedawców internetowych? Obowiązek VAT w danym państwie członkowskim UE dla dostaw transgranicznych po przekroczeniu progu 10 000 euro ma daleko idące konsekwencje proceduralne i biurokratyczne dla sprzedawców internetowych. Zobowiązanie z tytułu podatku od sprzedaży w innych krajach UE oznacza, że sprzedawcy internetowi muszą zarejestrować się do celów podatkowych w każdym kraju docelowym i ubiegać się o odpowiedni krajowy identyfikator podatku od sprzedaży.

Sprzedawca internetowy musiałby również wyznaczyć tak zwanego przedstawiciela podatkowego w każdym kraju docelowym, który przejmuje tam zobowiązania z tytułu podatku od sprzedaży i składa odpowiednie zeznania podatkowe.

VI. Czy istnieje uproszczony system rozładunku dla sprzedawców internetowych? Aby sprzedawcy detaliczni internetowi nie musieli rejestrować się do celów dostaw transgranicznych w każdym kraju docelowym dla celów podatkowych, wprowadzana jest tzw. procedura „jednego okienka”.

Procedura ta umożliwia centralną rejestrację w kraju rezydencji oraz ◦ zadeklarowanie sprzedaży opodatkowanej podatkiem obrotowym w innych państwach członkowskich UE w specjalnym zeznaniu podatkowym
◦ złożyć zeznanie podatkowe elektronicznie i centralnie za pośrednictwem Federalnego Centralnego Urzędu Skarbowego (BZSt) oraz
◦ zapłacić wynikające z tego zobowiązania podatkowe (dla wszystkich dostarczonych krajów docelowych) w całości w kraju zamieszkania

Procedura one-stop-shop eliminuje obowiązek rejestracji lokalnie w innych państwach członkowskich UE, podobnie jak konieczność wyznaczania przedstawicieli podatkowych w krajach docelowych. Ze względu na raporty kwartalne należy również skorzystać z własnej oceny siły finansowej (cash flow).

Co do zasady każdy przedsiębiorca z siedzibą w Niemczech, który prowadzi wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość osobom niebędącym przedsiębiorcami i/lub świadczy odpłatnie usługi wewnątrzwspólnotowe na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami, może uczestniczyć w procedurze one-stop-shop w Niemczech.

Do udziału w procedurze one-stop-shop wymagany jest numer identyfikacji podatkowej (USt.-ID).

VII. Skontaktuj się z doradcą podatkowym Uwaga: jedynym celem tego artykułu jest przedstawienie przybliżonego przeglądu nowych przepisów dotyczących podatku VAT. Handlowcy internetowi, na których nowe przepisy będą miały wpływ ze względu na sprzedaż transgraniczną, powinni na wczesnym etapie skontaktować się z zaufanym doradcą podatkowym w celu przygotowania i zapewnienia płynnego przejścia.

VIII Wpływ na informacje o cenach w sklepach internetowych Reforma podatku obrotowego wpłynie również na prezentację informacji cenowych w sklepie internetowym.

W tym artykule klienci mogą przeczytać, w jaki sposób sprzedawcy internetowi będą mogli zareagować na różne stawki podatku od sprzedaży w krajach docelowych w swoich informacjach o cenach.

1 lipca 2021 r. zasadniczo zmienią się przepisy dotyczące podatku od sprzedaży w transgranicznym handlu internetowym z konsumentami. Sprzedawcy internetowi, którzy przekraczają ogólnounijny próg sprzedaży wynoszący 10 000 EUR rocznie i dostarczają produkty do osób niebędących przedsiębiorcami w innych krajach, zazwyczaj płacą podatek od sprzedaży w kraju docelowym. Będzie to miało wpływ nie tylko na prawo procesowe podatkowe, ale także na informacje cenowe w sklepie internetowym.

W końcu ceny w handlu detalicznym B2C muszą zawierać podatek VAT. Pokażemy Ci, jakie opcje będą mieli w przyszłości sprzedawcy internetowi w wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość, aby uzyskać informacje o cenach i dostarczymy przydatnych informacji na temat wdrażania.

Reforma podatku od sprzedaży w UE i informacje o cenach brutto: nierozwiązywalny problem?

W ramach tzw. pakietu cyfrowego 1 lipca 2021 r. zostanie zreformowana ustawa o VAT na poziomie UE.

Obowiązujące wcześniej rozporządzenie dotyczące sprzedaży wysyłkowej, zgodnie z którym sprzedawcy internetowi są zazwyczaj zobowiązani do zapłaty podatku od sprzedaży w kraju zamieszkania za dostawy wewnątrzwspólnotowe do osób niebędących przedsiębiorcami i podlegają opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży w kraju docelowym tylko w przypadku przekroczenia progów sprzedaży obowiązujących w danym kraju w roku kalendarzowym, przestają obowiązywać.

Wchodzi w życie tak zwane „Rozporządzenie o sprzedaży na odległość”, zgodnie z którym sprzedawcy internetowi zawsze płacą podatek od sprzedaży w kraju docelowym według odpowiedniej stawki podatku od sprzedaży za dostawy do osób niebędących przedsiębiorcami w innych krajach UE, jeśli próg sprzedaży w całej UE wynosi 10 000 euro netto zostało przekroczone.

Próg 10 000 euro dotyczy wszystkich dostaw do innych krajów UE, a nie do każdego innego państwa członkowskiego. Informatyczna kancelaria prawna przedstawia tutaj szczegółowe informacje na temat reformy podatku od sprzedaży oraz nowych zasad opodatkowania sprzedaży w krajach docelowych UE. Nowa regulacja, zgodnie z którą stawka VAT kraju docelowego jest należna zawsze w przypadku przekroczenia niskiego progu sprzedaży i tam również należy VAT, nieuchronnie rodzi pytanie, w jaki sposób sprzedawcy internetowi mogą w przyszłości poprawnie wyświetlać informacje o cenie we własnym sklepie internetowym .

Ponieważ wszystkie państwa członkowskie UE mają swoje własne normalne i obniżone stawki VAT, sprzedawcy internetowi widzą możliwość jednolitego wskazania ceny, a tym samym – prawnie egzekwowane – zagrożone ostrzeżeniem.

W końcu europejska ustawa o wskazaniu cen (wdrożona w Niemczech w § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie cen (PAngV) stanowi, że cena zawierająca podatek od sprzedaży musi być zawsze wskazywana konsumentom. Ale jak to osiągnąć, jeśli cena przekracza Znak 10 000 € z podatkiem od sprzedaży, w zależności od kraju dostawy, nieuchronnie różni się ze względu na różne stawki podatkowe?

II. Zawiera tylko podatek VAT, ale stawki podatku nie podlegają oznakowaniu

To, co wydaje się sprzecznością, w rzeczywistości nie jest jedną:

Obowiązujące przepisy dotyczące informacji o cenach nie wymagają wyświetlania w sklepie internetowym odpowiedniej stawki podatku od sprzedaży. Jedynym wymogiem jest to, aby cena zawierająca podatek od sprzedaży, czyli cena brutto, była wyświetlana konsumentom.

Która stawka podatku za tym stoi, nie ma znaczenia. Dla konsumenta musi być raczej oczywiste, że cena zawiera podatek od sprzedaży.

III. Możliwe opcje zgodnych z prawem cen dla Sprzedawców Aby uwzględnić nowe wymogi prawa podatkowego, a jednocześnie przestrzegać zasad ustawy o wskazywaniu cen, detaliści internetowi, którzy prowadzą również sprzedaż konsumentom w innych krajach UE, mają kilka możliwości ze względu na opisane powyżej cechy szczególne. Należy jednak zauważyć, że każda opcja może prowadzić do niekorzystnych skutków dla sprzedawcy internetowego, zarówno pod względem konkurencji, przychodów, jak i kosztów wdrożenia.

Opakowania

Ustawa o opakowaniach (VerpackG) obowiązuje w Niemczech od stycznia 2019 r. Od czasu wejścia w życie ustawy w rejestrze LUCID zarejestrowało się już około 200 000 firm. Nie oznacza to jednak, że wszystkie firmy wywiązują się ze swojej odpowiedzialności za produkt. Z tego powodu Federalne Ministerstwo Środowiska zaproponowało zmianę przepisów jesienią 2020 roku.

Projekt ministerialny został zatwierdzony przez rząd federalny w styczniu 2021 r. Po zatwierdzeniu przez Bundestag i Bundesrat zmiany wejdą w życie z różnymi okresami przejściowymi od 3 lipca 2021 r. Między innymi zwiększa się odpowiedzialność restauratorów i targowisk.

Nowe obowiązki dla wprowadzających opakowania transportowe na rynek od 3 lipca 2021 r.: Jeśli opakowanie transportowe ponosi konsument końcowy, musi on zostać w pełni poinformowany przez sprzedawców końcowych od 3 lipca 2021 r. o możliwościach zwrotu opakowania i jego przeznaczeniu. Od 1 stycznia 2022 r. osoby wprowadzające na rynek opakowania transportowe muszą udowodnić, że spełniły wymogi dotyczące odbioru i recyklingu.

• Obowiązkowa kaucja od 2022 r.: Wszystkie jednorazowe plastikowe butelki po napojach i wszystkie puszki po napojach muszą być objęte kaucją od przyszłego roku. Obecnie nie ma wyjątków, ale dla produktów mlecznych przyznano okres przejściowy do 2024 roku.
• Ściślejsza kontrola internetowych platform handlowych od 1 lipca 2022 r.: w przyszłości internetowe platformy handlowe będą musiały kontrolować przestrzeganie przez swoich dealerów Ustawy o opakowaniach (więcej na ten temat w części „Internetowe platformy handlowe i dostawcy usług realizacji zamówień są do tego zobowiązani”).
• Dostawcy usług realizacji zamówień nie wymagają już licencji od 1 lipca 2022 r.: Dostawcy usług realizacji zamówień są obecnie zobowiązani w pewnych okolicznościach do licencjonowania opakowań wysyłkowych, w których wysyłają towary. Wraz ze zmianą prawa obowiązek ten przechodzi bez wyjątku na dystrybutorów towarów, dzięki czemu dostawcy usług realizacji nie są już odpowiedzialni za licencjonowanie opakowań wysyłkowych, które muszą być częścią systemu. Podobnie jak internetowe platformy handlowe, dostawcy usług realizacji zamówień będą również musieli monitorować wywiązywanie się przez swoich dealerów ze swoich zobowiązań w przyszłości (więcej na ten temat w części „Internetowe platformy handlowe i dostawcy usług realizacji zamówień są do tego zobowiązani”).
• Opakowania wielokrotnego użytku od 1 stycznia 2023 r.: Restauracje, bistra i kawiarnie mają obowiązek oferować swoje produkty na wynos również w opakowaniach wielokrotnego użytku. Nie mogą być one droższe dla klientów niż produkty w opakowaniach jednorazowych i muszą być dostępne dla wszystkich rozmiarów napojów na wynos. Małe przedsiębiorstwa, takie jak przekąski lub kioski, są zwolnione z rozporządzenia, ale muszą być w stanie wypełnić pojemniki, które przynoszą ze sobą klienci. Muszą jednak być w stanie wypełnić pojemniki przywiezione przez klientów.
• Minimalny udział materiałów pochodzących z recyklingu od 2025 r.: Od 2025 r. butelki PET na napoje muszą składać się w co najmniej 25% z plastiku pochodzącego z recyklingu (=materiał z recyklingu). Ta minimalna proporcja wzrośnie w 2030 r.: Od tego czasu we wszystkich jednorazowych plastikowych butelkach należy stosować co najmniej 30 procent materiałów pochodzących z recyklingu.

Kiedy mają zastosowanie przepisy nowelizacji opakowań?

Nowelizacja ustawy o opakowaniach wejdzie w życie 3 lipca 2021 r. W przypadku niektórych zmian obowiązują jednak okresy przejściowe.

Do tego zobowiązane są internetowe platformy handlowe i dostawcy usług realizacji. Ustawa o opakowaniach ma zastosowanie do wszystkich sprzedawców detalicznych i producentów, którzy wprowadzają opakowania sprzedażowe na rynek w Niemczech. Oznacza to, że nie tylko operatorzy sklepów, sklepy internetowe lub producenci z siedzibą w Niemczech mają obowiązek: międzynarodowi sprzedawcy detaliczni, którzy sprzedają swoje produkty klientom prywatnym w Niemczech bezpośrednio, za pośrednictwem platformy handlowej lub z pomocą dostawcy usług realizacji zamówień muszą również Przestrzegać zobowiązań ustawy o opakowaniach.

Problem: Często handlowcy międzynarodowi nie są świadomi tych zobowiązań. Uczciwe firmy, które licencjonują swoje opakowania w systemie dualnym, ponoszą zatem wyższe koszty z tytułu opłaty licencyjnej niż sprzedawcy, którzy zapominają, przeoczają lub po prostu ignorują uczestnictwo w systemie. W rezultacie firmy licencjonujące znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, mimo że ich licencja na opakowania wnosi cenny wkład w efektywne zarządzanie recyklingiem.

Centralny Urząd Rejestru Opakowań karze łamanie prawa, ale międzynarodowi handlowcy często nie mają siedziby w Niemczech lub UE, więc sankcje wobec firm mogą spełznąć na niczym.

Ponieważ międzynarodowi sprzedawcy detaliczni są aktywni głównie na platformach internetowych, takich jak Vegan Shops Gallery, rynki internetowe i dostawcy usług realizacji zamówień mają zostać uwzględnieni w nowej reformie. W związku z tym internetowe platformy handlowe i dostawcy usług realizacji zamówień nie będą już mogli oferować produktów od sprzedawców detalicznych, którzy nie uczestniczyli w systemie dualnym. Wymóg ten obowiązuje kompleksowo i ostatecznie dotyczy zarówno niemieckich, jak i międzynarodowych sprzedawców detalicznych. To, w jaki sposób platformy kontrolują udział w systemie, zależy od nich. Można to zrobić na przykład za pomocą dowodu licencji, który firmy otrzymują z ich systemu dualnego.

W wyniku tej planowanej zmiany w ustawie o opakowaniach operatorzy targowisk i dostawcy usług realizacji zamówień musieliby rozwiązać istniejące umowy z dealerami, którzy nie uczestniczą w systemie dualnym. Jeśli produkty będą nadal sprzedawane danemu detaliście na platformie handlowej pomimo braku uczestnictwa w systemie, rynek, którego to dotyczy, może zostać ukarany grzywną w wysokości do 100 000 euro.

Docelowo działanie to ma wzmocnić wdrażanie ustawy o opakowaniach, tak aby wprowadzający opakowania na rynek mogli uczestniczyć w profesjonalnym recyklingu swoich opakowań i zapewnić efektywną gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Ustawa o opakowaniach: jakie są jej cele?

Ustawą o opakowaniach z 2021 r. należy osiągnąć następujące cele w zakresie ochrony środowiska:

• Bardziej sprawiedliwy rozkład cen wśród konkurentów
• Zmniejszenie ogólnej umowy dotyczącej odpadów
• Bardziej zrównoważony cykl w branży opakowaniowej
• Wzmocnienie ochrony środowiska
• Ograniczenie recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych
• Mniej opakowań bez kaucji
• Wzrost wskaźników recyklingu

Wskaźnik recyklingu jako decydujący punkt odniesienia w ustawie o opakowaniach

Podstawowym celem ustawy o opakowaniach jest zwiększenie wskaźnika recyklingu w dwóch etapach:

Od 2019: Wzrost wskaźników recyklingu średnio o 10-15% dla wszystkich substancji

Od 2022 r.: Wskaźnik recyklingu powinien wynosić do 90% dla wielu materiałów (z wyjątkiem kompozytów i tworzyw sztucznych)

Czy opakowanie działa na mnie jako sprzedawcę internetowego?

Gdy tylko napełnisz opakowanie towarem, który u konsumenta końcowego stanie się odpadem, jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach.

Oznacza to, że ustawa o opakowaniach automatycznie dotyczy wszystkich sprzedawców internetowych. VerpackG2 nie przewiduje żadnych limitów zwolnień: bez względu na to, ile wysyłasz, jaki obrót osiąga Twoja firma lub jak duża jest Twoja firma, ustawa o opakowaniach ma zastosowanie do Ciebie!

Na jakie rodzaje opakowań ma wpływ VerpackG2?

Paragraf 3 ustawy o opakowaniach stanowi, że opakowanie jest:

Opakowanie to produkt wykonany z dowolnego materiału do odbioru, ochrony, obsługi, dostawy lub prezentacji towarów, od surowca po proces produkcyjny (…).

W związku z tym wszystkie materiały, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z produktem i jego wysyłką podlegają przepisom ustawy o opakowaniach2. To zawiera:

• Taśma klejąca
• Różne materiały wypełniające dla bezpiecznej wysyłki
• pudełka zewnętrzne
• Opakowania wysyłkowe dla sklepów internetowych
• Opakowanie produktu
• Puszki i pudełka kartonowe
• Szklanki do napełniania
• Opakowania na napoje
• korek

Co przewiduje ustawa o opakowaniach?

Ustawa o opakowaniach nakłada na sprzedawców internetowych obowiązki w zakresie opakowań wysyłkowych, które wpływają również na cały proces wysyłki.

Ustawa o opakowaniach nakłada na sprzedawców internetowych następujące obowiązki:

• Wymóg rejestracji
• Obowiązek uczestnictwa w systemie
• Wymagania dotyczące raportowania danych
• Obowiązek złożenia oświadczenia o kompletności
• Nowe obowiązki kaucji i notyfikacji
• Obowiązek odbioru

Poniżej bardziej szczegółowo omówimy poszczególne obowiązki, abyście wiedzieli, co za nimi stoi.

1. Obowiązek rejestracji na mocy ustawy o opakowaniach Od 1 stycznia 2019 r. sprzedawcy internetowi muszą zarejestrować się w bazie LUCID bazy danych „Central Packaging Register” przed pierwszą wysyłką. Po wprowadzeniu danych otrzymasz numer rejestracyjny, za pomocą którego możesz zarejestrować się w celu uzyskania licencji w systemie dualnym.

Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich sprzedawców internetowych bez wyjątku, bez względu na wielkość ich wysyłki. Sprzedawcy internetowi, którzy się nie zarejestrują, nie mogą wysyłać żadnych towarów!

Zgodnie z nową ustawą od 1 lipca 2022 r. detaliści internetowi będą musieli rejestrować się jako producenci opakowań usługowych zgodnie z ustawą o opakowaniach. Przeniesienie ceł na predystrybutora nie jest już wtedy możliwe! Sprzedawwcy, którzy są już zarejestrowani w LUCID, muszą również zarejestrować pakiet usług, z którego korzystali, a także odpowiednio uzupełnić raportowanie swoich danych.

Musisz mieć przygotowane następujące dane do rejestracji w LUCID:

• Imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe
• Wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania
• Krajowy numer identyfikacyjny producenta
• Marka, pod którą producent sprzedaje opakowanie
• Oświadczenie, że uczestnictwo odbywa się w systemie dualnym
• Oświadczenie, że wszystkie informacje są prawdziwe

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Opakowań odbywa się wyłącznie elektronicznie i jest dla Ciebie bezpłatna!

2. Obowiązek uczestnictwa w systemie

Sprzedawcy internetowi są zobowiązani do uczestniczenia w tzw. „systemie dualnym”, który odbiera, sortuje i przetwarza opakowania w całym kraju. Uczestnicząc w systemie, musisz również podać swój osobisty numer rejestracyjny.

Aby uzyskać licencję na opakowanie wysyłkowe, możesz szybko i łatwo zarejestrować się w podwójnym systemie, takim jak Interseroh fromlicienero!

Oficjalny operator systemu dualnego.

Aby uzyskać lepszy przegląd, przygotowaliśmy dla Ciebie przegląd wszystkich operatorów, którzy są obecnie upoważnieni do zarządzania systemem podwójnym:

• INTERSEROH Service GmbH
• BellandVision GmbH
• Zielona kropka — Duales System Deutschland GmbH
• Landbell AG dla systemów powrotnych
• Novenitz Dual GmbH
• PreZero Dual GmbH
• Reclay Systems GmbH
• Veolia Umweltservice Dual GmbH
• Zentek GmbH & Co. KG

3. Obowiązek przekazywania danych na mocy ustawy o opakowaniach Ustawa o opakowaniach zobowiązuje również sprzedawców internetowych do natychmiastowego przekazywania do centrali wszystkich informacji, które przekazują operatorowi systemu dualnego.

Następujące informacje podlegają wymogowi raportowania danych:
• Numer rejestracyjny
• Materiał i wymiary zastosowanego opakowania
• Nazwa dostawcy, do którego należysz podwójny system
• Dokładny okres uczestnictwa w systemie

Uwaga: Chociaż dostawcy podwójnych systemów przekazują również informacje, które podałeś do centrali, nie zastępuje to Twojego własnego obowiązku przekazywania danych do centrali!

4. Obowiązek złożenia oświadczenia o kompletności. Obowiązek złożenia oświadczenia o kompletności uzupełnia obowiązek raportowania danych. Zobowiązują sprzedawców internetowych do przekazywania informacji o opakowaniach wydzierżawionych w obiegu w zeszłym roku.

Wszyscy sprzedawcy internetowi, którzy zapłacili mniej niż
• 80 000 kg szkła,
• 50 000 kg papieru, tektury i tektury
• i zużyły 30 000 kg żelaza, aluminium, opakowań kartonowych na napoje i innych opakowań kompozytowych.

Ponieważ są to rzędy wielkości, które pochodzą wyłącznie od sprzedawców internetowych o dość dużej liczbie wysyłek, na większość sprzedawców internetowych nie powinien obowiązywać obowiązek dostarczenia deklaracji kompletności na mocy ustawy o opakowaniach.

Ustawa o opakowaniach przewiduje, że oświadczenie o kompletności należy złożyć w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Opakowań najpóźniej do 15 maja.

Dotychczasowe przepisy o oświadczeniu o kompletności w Rozporządzeniu o opakowaniach, zgodnie z którymi do 1 maja należało je złożyć w lokalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej, obowiązują już od stycznia 2019 r.

Jeśli nie jesteś zwolniony z deklaracji kompletności, musisz podać informacje na temat wszystkich sprzedaży i opakowań zewnętrznych użytych do wysyłki w poprzednim roku.

5. Obowiązki kaucji i notyfikacji w ustawie o opakowaniach

Jeśli chodzi o opakowania wysyłkowe, jako sprzedawca internetowy myślisz przede wszystkim o opakowaniu kartonowym i materiale wypełniającym. Ale czy Twój sklep internetowy wysyła również produkty spożywcze, takie jak napoje? W takim razie nowe przepisy ustawy o opakowaniach dotyczące kaucji i informacji o kaucjach dotyczą również Ciebie!

Ustawa o opakowaniach przewiduje kaucję w wysokości co najmniej 0,25 euro za opakowanie następujących napojów:
• Gazowane nektary owocowe i warzywne
• Napoje mieszane w proporcji z

Przetwory mleczne (takie jak serwatka) co najmniej 50% Oprócz obowiązku kaucji sprzedawcy internetowi, którzy używają opakowań na napoje, są również zobowiązani do udzielania informacji. Oznacza to, że musisz poinformować klienta na odpowiednich stronach produktów, czy używasz jednorazowych opakowań jednorazowych, czy wielokrotnego użytku.

6. Obowiązek odbioru opakowań Producenci i dystrybutorzy opakowań są zobowiązani do ich odbioru po wprowadzeniu opakowań do obrotu. Zwrot musi nastąpić w miejscu pochodzenia lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

Odbiór jest realizowany przez systemy dualne, które muszą zapewniać bezpłatny odbiór za pośrednictwem systemów odbioru, dostawy lub kombinacji.

Chociaż obowiązek odbioru wcześniej dotyczył tylko opakowań podlegających uczestnictwu w systemie (tj. opakowań wysyłkowych), od 3 lipca 2021 r. obowiązek ten zostanie również rozszerzony na opakowania, które nie wymagają udziału w systemie. Obejmuje to inne opakowania transportowe, opakowania wielokrotnego użytku itp.

Jakie koszty poniosę jako sprzedawca internetowy w związku z ustawą o opakowaniach?

Ze względu na ustawę o opakowaniach jako sprzedawca internetowy ponosisz nieuniknione dodatkowe koszty, które musisz zapłacić podwójnemu systemowi w postaci tak zwanych kosztów licencji. Tutaj warto porównać różnych dostawców systemów, ponieważ może to zaoszczędzić pieniądze na wysyłce!

Dzięki dostawcom takim jak Licenseero sprzedawcy internetowi mogą szczególnie wygodnie, szybko i niedrogo licencjonować swoje opakowania wysyłkowe w systemie dualnym Interseroh!

Koszty licencji odpowiednich dostawców zależą od użytych materiałów opakowaniowych.

Co konkretnie oznacza ustawa o opakowaniach dla obsługi wysyłek sprzedawców internetowych?

– Trzy scenariusze
Znasz już najważniejsze przepisy i obowiązki Ustawy o opakowaniach i znasz najważniejsze innowacje z nowelizacji VepackG2. Ale jakie są konsekwencje ustawy o opakowaniach dla różnych rodzajów sprzedawców internetowych? Jakie inne obowiązki powstają w indywidualnych przypadkach?

Poniżej przedstawiliśmy dla Ciebie typowe scenariusze 3, w których ustawa o opakowaniach stawia sprzedawcom internetowym bardzo różne wyzwania.

Scenariusz 1: Sprzedawca prowadzi własny sklep internetowy

Sprawa jest tutaj dość jasna: mając własny sklep internetowy, zwykle to operator napełnia opakowanie wysyłkowe produktem, a następnie wysyła tę jednostkę towaru i opakowania do klienta końcowego.

W związku z tym jako tzw. „pierwszy dystrybutor” odpowiada za licencjonowanie opakowań wysyłkowych.

Uwaga: Jeżeli sprzedawca jest jednocześnie producentem wysyłanych towarów i umieszcza je w opakowaniach produktów, jest również zobowiązany do uczestniczenia w pakowaniu produktów oprócz opakowania wysyłkowego.

Ponieważ wysokość opłaty licencyjnej jest zawsze uzależniona od ilości i materiałów opakowaniowych, zaleca się raz sprawdzić, gdzie sprzedawcy internetowi mogą zaoszczędzić ilość opakowań bez narażania ochrony produktu. Na przykład, czy możesz zaoszczędzić na materiale obiciowym? A może możliwe są również mniejsze pudełka?

Scenariusz 2:

Sprzedawca współpracuje z dostawcą usług realizacji zamówień

„Fulfillment” jest rozumiany przez Centralny Urząd Rejestru Opakowań, który pełni rolę organu kontrolnego prawa, a tym samym autorytetu jego interpretacji: „że firma wysyłkowa zleca pakowanie i wysyłkę firmie logistycznej. Pakuje towar i wysyła go.”

A to komplikuje sprawę:

Ponieważ w przeciwieństwie do faktycznego określenia licencjobiorcy jako osoby, która aktywnie wypełnia opakowanie towarem, to nie logistyk musi licencjonować opakowanie, ale sprzedawca internetowy. Powód: to wyłącznie sprzedawca internetowy jawi się światu zewnętrznemu jako nadawca lub autor wysyłanych towarów, co oznacza, że obowiązek licencyjny również spoczywa na nim.

Centralny Urząd Ewidencji Opakowań (ZSVR) udostępnia na swojej stronie internetowej szczegółowe artykuły tematyczne, w tym: osobno do handlu online, gotowe. Wskazane jest korzystanie z zapisów tutaj zawartych jako przewodnika.

Scenariusz 3: Sprzedawca korzysta z dropshippingu

Również w przypadku dropshippingu rozumienie centrali wyznacza trendy: ZSVR rozumie to w ten sposób, że sprzedawca internetowy ma towary zamówione przez klienta końcowego wysyłane bezpośrednio od producenta, a zatem działa jako swego rodzaju „ agent handlowy” dla producenta.

W związku z tym nie wypełnia żadnego opakowania, nie ma fizycznego kontaktu z towarem, a także jest niewidoczna dla odbiorcy towaru. Wszelkie obowiązki wynikające z ustawy o opakowaniach spoczywają zatem wyłącznie na producencie towaru, który odpowiada zarówno za wysyłkę, jak i opakowanie produktu.

Scenariusz 4: Sprzedawca importuje towary do Niemiec

Ustawa o opakowaniach zawsze odnosi się do Niemiec jako obszaru zastosowania i w związku z tym jest również zainteresowana opakowaniami, które powstają w tym kraju poprzez import towarów. W takim przypadku osobą zobowiązaną na podstawie przepisów jest zawsze osoba, która odpowiada za towar przy przekraczaniu granicy.

W większości przypadków jest to importer, ale w razie wątpliwości należy to w sposób wiążący wyjaśnić między umawiającymi się stronami.

Ważne: Importer jest odpowiedzialny za wszystkie importowane z nim opakowania, nie tylko za opakowanie wysyłkowe.

Jeśli zagraniczny sklep internetowy wysyła swoje towary bezpośrednio do klientów końcowych w Niemczech bez pośrednictwa pośrednika, operator jest zobowiązany do licencjonowania opakowań (w większości przypadków prawdopodobnie produktu i opakowania wysyłkowego), które również są wysyłane.

Ale: W przypadku, gdy detalista eksportuje swoje towary, jego opakowanie nie podlega przepisom ustawy o opakowaniach. Jednak większość krajów eksportujących ma własne przepisy dotyczące wprowadzania odpadów opakowaniowych, o których należy się zapoznać przed wysyłką.

I teraz? Prawidłowe wdrożenie prawa opakowaniowego w zaledwie 3 krokach!

Jeśli dopiero zaczynasz swój nowy sklep internetowy, powinieneś natychmiast upewnić się, że spełniasz swoje obowiązki jako sprzedawcy internetowego zgodnie z ustawą o opakowaniach. Wdrożenie nie jest trudne i trwa już 3 kroki.

Jak prawidłowo wdrożyć wymagania ustawy o opakowaniach:

1. Rejestracja w Centralnym Rejestrze Opakowań w bazie LUCID.

2. Licencjonowanie poszczególnych ilości opakowań w systemie dualnym takim jak Interseroh za pośrednictwem sklepu internetowego Licencjobiorca podając numer rejestracyjny nadany przez centralę.

3. Na koniec określ system dualny i ilości tam zgłoszone, ponownie w centrali za pośrednictwem LUCID.

Zwroty

Każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie co najmniej czternastu dni bez podania przyczyny. Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia:

– w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów, pod warunkiem, że zamówił jeden lub więcej towarów w ramach jednolitego zamówienia i są one lub zostaną dostarczone jednolicie;

– w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, wszedł w posiadanie ostatniego towaru, pod warunkiem, że zamówił kilka towarów w ramach jednego zamówienia i są one dostarczane osobno;

– w którym konsument lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki, pod warunkiem, że zamówił towary, które są dostarczane w kilku częściowych przesyłkach lub sztukach;

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Może w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o przysługującym mu prawie zwrotu. Informacja musi zawierać termin, zasady zwrotu i sposób zgłoszenia zwrotu. Ponadto sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia wzoru prawa odstąpienia od umowy.

Sprzedawca decyduje, czy zwroty są odpłatne, czy też sprzedawca ponosi koszty zwrotu. Informację o tym należy podać przy sprzedaży produktu.

W przypadku produktów dużych i ciężkich sprzedawca jest zobowiązany zapewnić odbiór towaru oraz jego transport i załadunek z miejsca dostawy.

Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej płatności. Zwroty mogą być uzależnione od otrzymania towaru.

Prawo odstąpienia nie dotyczy umów:

– o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

– o dostawę towarów, które mogą się szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie w przypadku umów:
– o dostarczenie zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
– o dostarczenie towarów, jeżeli po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostały nierozłącznie zmieszane z innymi towarami;

Prawa:

(1) Jeżeli zgodnie z tym przepisem konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, oświadczenie woli konsumenta i przedsiębiorcę przestają być związani ich oświadczeniami woli zmierzającymi do zawarcia umowy, jeżeli konsument cofnął oświadczenie woli w terminie czas. Odwołanie następuje poprzez oświadczenie skierowane do przedsiębiorcy. Oświadczenie musi wyraźnie wskazywać na decyzję konsumenta o odstąpieniu od umowy. Odwołanie nie ma uzasadnienia. Wysłanie odwołania w terminie jest wystarczające do Terminu.
(2) Okres karencji wynosi 14 dni. Rozpoczyna się wraz z zawarciem umowy, chyba że określono inaczej.
(3) W przypadku anulowania otrzymane usługi należy niezwłocznie zwrócić. Jeżeli prawo określa maksymalny termin zwrotu, rozpoczyna się on dla przedsiębiorcy od paragonu, a dla konsumenta od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument dotrzymuje tego terminu wysyłając towar na czas. W przypadku odstąpienia przedsiębiorca ponosi ryzyko zwrotu towaru.